1. Vyplňte IČO Vaší společnosti a klikněte Vyhledat.

2. Automaticky se načtou data z Aresu. Vy vyplníte položky pro založení tzv. Vedoucího společnosti (role pro správu dat společnosti): jméno, příjmení, tel. a e-mail (Login).

3. Na zadaný email Vám přijde avízo pro potvrzení registrace, které je třeba stvrdit do 24 hodin. 

4. První krok k využívání portálu vyberpraxe.cz máte za sebou. Hurá!

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji JCMM, z. s. p. o., IČO: 75064707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu za účelem mé účasti na aktivitách a projektech realizovaných JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách 
a projektech realizovaných JCMM. JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů.

Souhlasím, že moje osobní a citlivé údaje budou poskytnuty správci aplikace Výběr praxe, tj. společnosti FRAMO, s.r.o., Tovární 906/44, Olomouc, IČO: 607 93 937, která spravuje aplikaci Výběr praxe, a to za účelem správy mých dat, které jsem uvedl/a v aplikaci Výběr praxe.

Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:
-    vzít souhlas kdykoliv zpět,
-    požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
-    vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
-    požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů,
-    na přenositelnost údajů,
-    podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.
 

Všeobecné podmínky registrace a užívání aplikace Výběr praxe

Verze č. 1.0 platná od 1. 12. 2023

Provozovatelem výše uvedené aplikace a poskytovatelem služeb je JCMM, z. s. p. o., sídlo: Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 75064707 (dále jen „poskytovatel“).

 

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné podmínky (dále též jen „VP“) upravují práva a povinnosti poskytovatele
a registrovaných uživatelů (dále jen uživatelů) služeb aplikace Výběr praxe dostupných na stránkách https://www.vyberpraxe.cz (dále jen aplikace JCMM). Registrace pro uživatele je dobrovolná a jejím dokončením souhlasí uživatel s VP.

Uživatelem se pro účely těchto VP rozumí subjekt zadávající prostřednictvím zveřejnění v aplikaci JCMM své prezentace na svém profilu (škola, firma) a využívající elektronický systém pro komunikaci ohledně studentských praxí (škola, firma, žák/student).

V rámci školního profilu jsou uživateli:

 1. statutární zástupce,
 2. koordinátoři praxí.

V rámci firemního profilu jsou uživateli:

 1. statutární zástupce,
 2. personalista,
 3. instruktoři praxí.

Přijetím všeobecných podmínek registrace uživatel výslovně prohlašuje, že:

 • plně odpovídá za pravdivost jím v aplikaci JCMM uvedených dat a informací,
 • ke všem nabízeným službám má uživatel z řad firem a škol platná a účinná živnostenská oprávnění, koncese, akreditace, popř. jiná povolení.

 

II. Používání bezplatných služeb

Všechny služby, které jsou přístupné po registraci a následném přihlášení uživatele, jsou bezplatné. Aplikace JCMM slouží k podpoře realizace praktického vyučování žáků/studentů středních škol a středních odborných učilišť (případně vyšších odborných škol) a k rozvoji dalších forem spolupráce škol se zaměstnavateli.

 

III. Práva a povinnosti poskytovatele

 1. Poskytovatel je oprávněn zasílat uživateli elektronickou poštou na e-mailovou adresu, kterou uživatel služeb zadal do aplikace, informace a novinky týkající se aplikace JCMM a s tím souvisejících činností organizovaných JCMM.
 2. Poskytovatel může pozastavit nebo zablokovat přístup uživateli služeb v případě porušení VP. Poskytovatel může pozastavit nebo zablokovat přístup uživateli z řad firem v případě špatných referencí ze strany škol, nebo ze strany žáků a studentů, kteří absolvují ve firmě praktické vyučování.
 3. Poskytovatel je oprávněn bez předchozího upozornění dočasně nebo trvale měnit parametry a způsob využívání služeb v aplikaci JCMM.
 4. Poskytovatel může bez předchozího upozornění měnit tyto VP, které jsou pro uživatele závazné okamžikem jejich zveřejnění v aplikaci JCMM.
 5. Uživatel služeb nezískává k prvkům prohlédnutým prostřednictvím aplikace žádná práva. Žádný z těchto prvků nesmí být použit, kopírován, reprodukován, distribuován, nahráván, upravován nebo veřejně provozován v žádné podobě nebo prostřednictvím žádných prostředků, a to ani pomocí zařízení elektronických, mechanických, fotokopírovacích, nahrávacích nebo jiných, bez předcházejícího písemného souhlasu provozovatele.
 6. Poskytovatel neodpovídá za ztrátu dat uživatelů.
 7. Poskytovatel je oprávněn (nikoliv povinen) opravovat v profilu uživatelů gramatické chyby nebo nepřesnosti v zadaných údajích s cílem dodržet zásady jazykové kultury, gramatických a pravopisných pravidel českého jazyka a správnost vybraných položek aktivity. Tyto chyby je poskytovatel oprávněn opravit bez upozornění uživatele. Poskytovatel není zodpovědný za škody způsobené provedením takové opravy v zadaném textu nebo za škody, o kterých je tvrzeno, že byly tímto způsobeny.
 8. U uživatelů z řad firem a škol je poskytovatel oprávněn (nikoliv povinen) šířit zadané údaje v tiskové nebo elektronické podobě. Jde o tyto údaje: název a sídlo uživatele, telefonický kontakt, e-mail, bližší informace o zadané aktivitě. Poskytovatel je oprávněn jako šiřitel reklamy rozšiřovat (prezentovat) tyto údaje bez dalšího upozornění uživatele. Uživatel z řad firem a škol tímto dává svůj souhlas k tomu, aby byly tyto údaje poskytovatelem šířeny jak v elektronické podobě, tak v tiskové podobě v partnerských médiích.
 9. Poskytovatel nemá vůči uživatelům nebo třetím osobám v souvislosti se službami poskytovanými v aplikaci JCMM kromě povinností uvedených v těchto VP žádné jiné další povinnosti.
 10. Poskytovatel neposkytuje uživatelům záruku nepřetržité funkčnosti a bezchybné činnosti aplikace. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která by mohla být uživateli způsobena v souvislosti s používáním a výpadkem služeb v aplikaci JCMM.
 11. Poskytovatel neodpovídá za správnost údajů uvedených jinými uživateli.
 12. Poskytovatel neodpovídá za obsah příspěvků a kvalitu služby zprostředkované aplikací JCMM, neodpovídá rovněž za případné porušování práv duševního vlastnictví či za nekalé jednání některého z uživatelů.
 13. Poskytovatel je oprávněn po 36 měsících neaktivity uživateli sám pozastavit/zrušit profil uživatele. Aktivitou se rozumí zejména přihlášení do systému nebo aktualizování údajů v profilu. Před zrušením/pozastavením profilu bude uživatel na tuto možnost upozorněn na e-mailovou adresu, kterou uživatel služeb zadal do aplikace.

 

IV. Práva a povinnosti uživatele

 1. Registrace uživatele se provádí prostřednictvím registrace v aplikaci JCMM.
 2. Uživatel se zavazuje uvádět o sobě a nabízených produktech pouze aktuální a pravdivé údaje a tyto údaje kontrolovat a aktualizovat. Jím vložené texty musí dodržovat zásady jazykové kultury, gramatických a pravopisných pravidel českého jazyka.
 3. Registrací dává uživatel na vědomí svůj bezvýhradný souhlas se zněním a s akceptací těchto všeobecných podmínek registrace, které je povinen po celou dobu trvání registrace v aplikaci JCMM dodržovat.
 4. Uživatel se zavazuje nepoškozovat dobré obchodní jméno poskytovatele a jím poskytovaných služeb.
 5. Uživatel se zavazuje dodržovat morální a právní zásady, je zakázáno umísťovat nezákonné, výhružné, urážlivé, obscénní, pornografické, hanlivé a jiné závadné materiály a texty. Poskytovatel služeb si proto vyhrazuje právo (nikoliv povinnost) na monitorování a cenzurování zadaných údajů. Za tím účelem může poskytovatel služeb profily editovat a odstraňovat tak závadný obsah, o čemž uživatele uvědomí.
 6. Uživatel musí zkontrolovat reklamní označení, zda reklamní označení, která zadá poskytovateli služeb jako šiřiteli jeho reklamy na zveřejnění, nejsou shodná nebo zaměnitelná s ochrannou známkou pro stejné nebo podobné služby, která je jako ochranná známka zapsaná do registru. Trestněprávní zodpovědnost za porušování práv k ochranné známce, jakož i zodpovědnost za škodu, která byla způsobena zásahem do práv ochranné známky, nese výlučně uživatel.
 7. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nemá možnost ověřit pravdivost, přesnost a úplnost všech informací zveřejněných jinými uživateli aplikace JCMM, provozovatel nenese za úplnost, přesnost a pravdivost informací jiných uživatelů aplikace JCMM žádnou odpovědnost.
 8. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za následky a škody, které uživatel utrpěl využíváním informací z aplikace JCMM.
 9. Uživatel nesmí použít jakákoli zařízení, software a programy, které by se mohly a pokoušely jakkoli narušit využitelnost   plnohodnotnou funkčnost aplikace, případně by se pokoušely proniknout k údajům, které jsou pro daného uživatele nepřístupné.
 10. Uživatel bere na vědomí, že neposkytne své heslo třetím osobám a ani ho jinak nezveřejní. Provozovatel nezodpovídá za škodu nebo ušlý zisk, které vzniknou porušením povinnosti uživatele uchovat své vlastní heslo v tajnosti.

 

V.  Bezpečnost dat

 1. Veškerá data uložená do aplikace JCMM jsou bezpečně uložena na serverech, které má      správce aplikace, tj. společnost FRAMO, s.r.o., Tovární 906/44, Olomouc, IČO: 607 93 937.
 2. K datům uživatelů nemá kromě provozovatele aplikace (JCMM, z. s. p. o.) a správce aplikace přístup žádná třetí osoba.
 3. Data uživatelů z řad firem jsou přístupná registrovaným školám, žákům a studentům.
 4. Data uživatelů z řad žáků a studentů jsou přístupná pouze registrovaným firmám a školám, kde žáci a studenti vykonávají praktický výcvik či studují. Data uživatelů z řad žáků a studentů nejsou přístupná jiným registrovaným (ani neregistrovaným) žákům a studentům.

 

VI. Závěrečné ustanovení

 1. Na vztahy neupravené těmito VP se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb., v aktuálně účinném znění).
 2. Tyto VP verze č 1.0 jsou platné od 1. 12. 2023.